ΦΕΚ 836/ΥΟΔΔ/07.10.2020 – Καθορισμός της αμοιβής των Αξιολογητών της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης

 

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. A1β/Γ.Π.οικ:57797 836/ΥΟΔΔ/07.10.2020 Καθορισμός αμοιβής των Εξωτερικών Αξιολογητών της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Επιτροπής Αξιολόγησης) και των Μελών αυτής όταν ορίζονται ως Εισηγητές, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4354/2015 (Α’ 176)