ΦΕΚ 85/Α/07.04.2014 – Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Νόμος 4254 85/Α/07.04.2014 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις

  • καταργείται από την 1.1.2017 η παρ. 8 της υποπαραγράφου ΣΤ1 της παρ. ΣΤ’ του άρθρου πρώτου ν. 4254/2014 (Α’85) με το άρθρο 97 παρ. 2