ΦΕΚ 869/ΥΟΔΔ/27.11.2015 – Διορισμός Διοικητή ΙΚΑ

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Πράξη 42 της 27−11−2015 869/ΥΟΔΔ/27.11.2015 Διορισμός του Διονυσίου − Χαράλαμπου Καλαματιανού, ως Διοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων − Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ − ΕΤΑΜ)