ΦΕΚ 875/ΥΟΔΔ/30.11.2015 – Συγκρότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών του Υπουργείου Υγείας

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Α1β/Γ.Π.: 80058 875/ΥΟΔΔ/30.11.2015 Συγκρότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών του Υπουργείου Υγείας