ΦΕΚ 942/Β/20.03.2020 – Διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ για τις δωρεές αναφορικά με τον COVID-19

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Α.1050 942/Β/20.03.2020 Καθορισμός διαδικασίας απαλλαγής ΦΠΑ στις παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών στο πραγματοποίησης δωρεών σύμφωνα με την περίπτωση ιστ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000-Α΄248)