ΦΕΚ 957/ΥΟΔΔ/13.11.2019 – Παύση μελών και Διορισμός νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΦ

 

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Γ4β/οικ.77348  

957/ΥΟΔΔ/13.11.2019

Παύση μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) και Διορισμός νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων