ΦΕΚ 990/ΥΟΔΔ/25.11.2020 – Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Ειδική Υποεπιτροπή Αξιολόγησης

 

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ.74074 990/ΥΟΔΔ/25.11.2020 Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Ειδική Υποεπιτροπή Αξιολόγησης για την εξέταση των κατ΄ εξαίρεση χορηγούμενων φαρμάκων της παρ. 1δ του άρθρου 265 του ν. 4512/2018