ΦΕΚ 27/Β/19.01.1994 – Καθορισμός φαρμακευτικών προϊόντων που εμπίπτουν στο Ν. 1729/1987

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΥΑ 6β/14285/1994 27/Β/19.01.1994 Καθορισμός φαρμακευτικών προϊόντων που εμπίπτουν στο Ν. 1729/1987