ΦΕΚ 1465/Β/05.06.2014 – Κριτήρια πρόσβασης ανασφάλιστων πολιτών στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Απόφαση Υ4α/ΓΠ/οικ.48985 1465/Β/05.06.2014 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 139491/2006 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1747/τ.Β΄), «Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών