ΦΕΚ 139/A/25.06.1998 – Προσθήκη και αντικατάσταση διατάξεων Προστασίας Προσωπικων Δεδομένων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
N. 2623/1998 139/A/25.06.1998 Προσθήκη και αντικατάσταση διατάξεων Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Xαρακτήρα (άρθρο 11)