ΦΕΚ 64/Β/16.01.2014 – Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. οικ. 3457 64/Β/16.1.2014 Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων

  • καταργείται το άρθρο 13 με το άρθρο 97 παρ. 1 περ. γ-δ του Ν. 4472