ΦΕΚ 18/ΥΟΔΔ/21.01.2014 – Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Απόφαση ΔΥ1δ/Γ.Π οικ.3594 18/ΥΟΔΔ/21.01.2014 Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)