ΦΕΚ 179/Α/06.08.2001 – Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Ν. 2939/2001 179/Α/06.08.2001 Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)