ΦΕΚ 2045/Β/22.08.2013 – Τροποποίηση – Οικ.110034/ 15-11-2012 απόφασης του Υπουργού Υγείας

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Απόφαση Υ9/οικ.76818 2045/Β/22.08.2013 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Οικ.110034/ 15-11-2012 απόφασης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β’ 3035), με τίτλο «Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (Claw back) έτους 2013