Όροι & Προϋποθέσεις

Όροι & Προϋποθέσεις

Ο ΣΦΕΕ σας ευχαριστεί για το ενδιαφέρον σας και για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα του ΣΦΕΕ.

Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις  χρήσης της ιστοσελίδας. Χρησιµοποιώντας την ιστοσελίδα τεκµαίρεται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και πλήρως αποδεχτεί χωρίς καµία επιφύλαξη τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτές. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε οποιονδήποτε εκ των όρων και προϋποθέσεων αυτών, παρακαλούµε να εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα και να µην κάνετε χρήση αυτής.

Το περιεχόµενο της ιστοσελίδας απευθύνεται σε ενήλικες και δεν έχει σχεδιαστεί προς χρήση από ανηλίκους.

 

Αποθήκευση Στοιχείων Προστασία δεδοµένων

Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα µας, ενδέχεται να αποθηκεύονται ορισµένα στοιχεία τα οποία παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο και το χρόνο που επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα αυτή (λ.χ. η ιστοσελίδα από την οποία τυχόν συνδεθήκατε µε την ιστοσελίδα, η ηµεροµηνία της επίσκεψής σας κλπ.). Τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται µε σκοπό να βελτιώσουµε την ποιότητα και το περιεχόµενο της ιστοσελίδας.

Ο ΣΦΕΕ σέβεται την επιθυµία σας για προστασία και εµπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδοµένων σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία . Προσωπικά σας δεδοµένα αποθηκεύονται µόνο εφόσον εσείς εκουσίως τα καταχωρήσατε στα αντίστοιχα πεδία. Ο ΣΦΕΕ συλλέγει και επεξεργάζεται αυτά τα δεδοµένα, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής νοµοθεσίας.

 

Cookies

Τα cookies είναι µικρά αρχεία κειµένου που αντιγράφονται στο σκληρό δίσκο σας από µία ιστοσελίδα. Τα cookies δεν προκαλούν οποιαδήποτε ζηµιά στον υπολογιστή σας και δεν περιέχουν ιούς. Τα cookies της παρούσας ιστοσελίδας δεν συγκεντρώνουν προσωπικά δεδοµένα σχετικά µε εσάς. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies οποτεδήποτε µέσω των ρυθµίσεων στο πρόγραµµα αναζήτησής (browser) σας. Κατά κανόνα τα cookies χρησιµοποιούνται στην ιστοσελίδα µόνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας σε αυτή, για το σκοπό ανώνυµων, στατιστικών εκτιµήσεων και για τη βελτίωση της ευκολίας χρήσης της ιστοσελίδας από τον εκάστοτε χρήστη. Τα cookies ενδέχεται µερικές φορές να εξυπηρετούν και άλλους σκοπούς σε συγκεκριµένα τµήµατα της ιστοσελίδας, για τους οποίους θα ενηµερωθείτε εάν προσπελάσετε ένα από αυτά τα τµήµατα.

 

Δυνατότητα ανάρτησης ενηµερωτικού αρχείου Επιχείρησης-Μέλους

Παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση-µέλος του ΣΦΕΕ να διορίσει στέλεχός της (υπεύθυνος ενηµέρωσης) το οποίο µε δική του ευθύνη ενηµερώνει την ιστοσελίδα του Συνδέσµου µε ενηµερωτικό αρχείο το οποίο αφορά αποκλειστικά την επιχείρηση στην οποία εργάζεται, και είναι ο µοναδικός υπεύθυνος του περιεχοµένου του εν προκειµένω αρχείου.

Η ενηµέρωση αυτή γίνεται άνευ της συµµετοχής του ΣΦΕΕ, ο οποίος δε δεσµεύεται από το περιεχόµενό της.

 

Δικαιώµατα Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (Copyright)

Τα κείµενα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα αρχεία ήχου, τα αρχεία κίνησης, τα αρχεία εικόνας και η διάταξή τους στην ιστοσελίδα προστατεύονται από την ισχύουσα στην Ελλάδα νοµοθεσία σχετικά µε την προστασία δικαιωµάτων πνευµατικής ιιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται ρητώς η αναδιανοµή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, αναδηµοσίευση ή αναµετάδοση οποιασδήποτε πληροφορίας της ιστοσελίδας µε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό, έντυπο ή άλλο µέσο. Ενδέχεται η ιστοσελίδα να περιέχει εικόνες, τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας των οποίων ανήκουν σε τρίτους.

 

Εγγυήσεις Αποκλεισµός Ευθύνης

Οι πληροφορίες οι οποίες παρέχονται στην ιστοσελίδα παρέχονται χωρίς οποιαδήποτε ρητή η σιωπηρή εγγύηση . Αν και θεωρούµε ότι οι παρεχόµενες πληροφορίες είναι ακριβείς, ενδέχεται να περιλαµβάνουν λάθη και ανακρίβειες.

Ως χρήστης αποδέχεστε ότι η πρόσβαση στην ιστοσελίδα αυτή γίνεται µε δική σας ευθύνη και αναλαµβάνετε κάθε κίνδυνο που πιθανόν προκύψει από την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας.

Ο ΣΦΕΕ σε καµία περίπτωση δεν θα ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε προσώπου για οποιεσδήποτε άµεσες ή έµµεσες, θετικές, αποθετικές ή παρεπόµενες ζηµίες που σχετίζονται µε τις πληροφορίες αυτές. Ο αποκλεισµός της ευθύνης του ΣΦΕΕ συµπεριλαµβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζηµίας από τυχόν µετάδοση οποιουδήποτε ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισµό του χρήστη.

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας είναι δυνατή µόνο σύµφωνα µε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτής. Σε περίπτωση µη εξουσιοδοτηµένης χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, υποχρεούστε σε  αποζηµίωση του ΣΦΕΕ των υπαλλήλων, στελεχών και συνεργατών του σχετικά µε κάθε απώλεια, έξοδο, ζηµία και κόστος, συµπεριλαµβανοµένης και της εύλογης αµοιβής των νοµικών της συµβούλων, που τυχόν προκύψουν από την παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας από εσάς.

 

Σύνδεση µε άλλες ιστοσελίδες

Η παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ανά τον κόσµο. Ο ΣΦΕΕ δεν φέρει καµία ευθύνη ως προς το περιεχόµενο, τη διαθεσιµότητα, τη λειτουργία και την αποδοτικότητα των εν λόγω ιστοσελίδων. Το δε περιεχόµενό τους δεν δεσµεύει κατά οποιονδήποτε τρόπο τον ΣΦΕΕ ενώ οποιαδήποτε παραποµπή ή αναφορά σε αυτές τις ιστοσελίδες µέσω της ιστοσελίδας δεν συνιστά, και σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαµβάνεται ως έγκριση ή ανεπιφύλακτη σύσταση χρήσης των ιστοσελίδων αυτών.

 

Άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος ή προϋπόθεση της παρούσας κριθεί παράνοµος, άκυρος ή µη εκτελεστός, θα διαγράφεται, θα θεωρείται ως ουδέποτε εγγεγραµµένος και σε καµία περίπτωση δεν θα επηρεάζει την ισχύ, τη δεσµευτικότητα και την εκτελεστότητα των λοιπών όρων και προϋποθέσεων.

Ο ΣΦΕΕ δύναται ανά πάσα στιγµή να τροποποιήσει ή και να διαγράψει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, εν όλω ή εν µέρει, και κάθε τέτοια τροποποίηση ή διαγραφή θα θεωρείται ότι δεσµεύει τους χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας από τη στιγµή που οι εν λόγω αλλαγές εµφανισθούν σε αυτή. Ως εκ τούτου, συνιστάται ο συχνός επανέλεγχος των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

Η παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται κατά διαστήµατα να µην είναι προσβάσιµη λόγω εργασιών αναβάθµισης ή µηχανικών, επικοινωνιακών, λογισµικών ή άλλων τεχνικών προβληµάτων, συµπεριλαµβανοµένων προβληµάτων που οφείλονται σε τρίτους. Ο ΣΦΕΕ δεν δύναται να προβλέπει τα χρονικά διαστήµατα µη προσβασιµότητας στην παρούσα ιστοσελίδα ούτε είναι δυνατόν να γνωρίζει εκ των προτέρων ή να ελέγχει µε άλλο τρόπο τη διάρκειά τους.

Σε κάθε περίπτωση ο ΣΦΕΕ δικαιούται να διακόψει προσωρινά ή να τερµατίσει οριστικά τη λειτουργία της ιστοσελίδας εν όλω ή εν µέρει.

 

Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – ∆ικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας καθώς και η χρήση αυτής διέπονται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Κάθε διαφορά που σχετίζεται µε τη χρήση ή/και το περιεχόµενο της ιστοσελίδας θα επιλύεται αποκλειστικά από τα ∆ικαστήρια της Αθήνας.

 

Επικοινωνία

Σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή ερωτήσεις σχετικά µε οποιοδήποτε σηµείο της ιστοσελίδας ή επιθυµείτε να επικοινωνήσετε µαζί µας για οποιοδήποτε λόγο, µπορείτε να απευθυνθείτε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ.: 210 68 91 101, e-mail: [email protected].

Ειδικότερα σε ότι αφορά προσωπικά σας δεδοµένα που τυχόν έχετε υποβάλει µέσω της ιστοσελίδας του ΣΦΕΕ εάν θέλετε τα εν λόγω δεδοµένα να διορθωθούν, άλλως τροποποιηθούν ή διαγραφούν, µπορείτε να αποστείλλετε το αίτηµά σας µέσω του helpdesk της ιστοσελίδας του ΣΦΕΕ και θα καταβάλλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθούµε σε αυτό.

Τελευταία Αναθεώρηση: 1 Μαρτίου 2024
Η παρούσα ιστοσελίδα τηρείται από τον ΣΦΕΕ

Μετάβαση στο περιεχόμενο