Ο ΣΦΕΕ

Ο ΣΦΕΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΦΕΕ

Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) αντιπροσωπεύει έναν από τους πιο καινοτόμους, παραγωγικούς και εξωστρεφείς κλάδους της εθνικής οικονομίας, με 60 εταιρείες μέλη του, από τις οποίες οι 16 είναι ελληνικές και οι 44 διεθνείς. Σκοπός του ΣΦΕΕ είναι να συμβάλλει στη δημιουργία ενός βιώσιμου συστήματος υγείας, που προάγει τη δημόσια υγεία και επιτρέπει στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις να καινοτομούν, να ερευνούν, να αναπτύσσουν και να προσφέρουν νέες καινοτόμες θεραπείες και εμβόλια για τους Έλληνες ασθενείς, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας.

Ο ΣΦΕΕ από το 1982 εργάζεται με στόχο την προώθηση θέσεων που προάγουν το κοινό συμφέρον των ασθενών, των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και των εργαζομένων σε αυτές. Συνεργάζεται αδιάκοπτα με την Πολιτεία, τους φορείς, τους επαγγελματίες του χώρου και τους εκπροσώπους των ασθενών, προκειμένου να συνδιαμορφώσει μια βιώσιμη Εθνική Πολιτική Υγείας και Φαρμάκου με επίκεντρο τον ασθενή, τη δημόσια υγεία και την απασχόληση. Από το 1983 είναι μέλος της EFPIA (Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων & Συνδέσμων), ενώ το 2021 έγινε μέλος της IFPMA (Διεθνούς Ομοσπονδίας Βιομηχανίας Φαρμάκου & Συνδέσμων), του οργανισμού που εκπροσωπεί τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις και συνδέσμους σε παγκόσμιο επίπεδο.

Από τον Ιανουάριο του 2024 ο ΣΦΕΕ είναι μέλος και της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Φαρμακευτικών Επιχειρηματιών (EUCOPE).

FFF Image

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Το όραμά μας είναι ένα πιο υγιές μέλλον στην Ελλάδα. Ένα μέλλον βασισμένο στην πρόληψη, την καινοτομία, την έγκαιρη και απρόσκοπτη πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών σε καινοτόμες και καθιερωμένες θεραπείες που έχουν ανάγκη και στην επίτευξη όλο και καλύτερων αποτελεσμάτων για τους ασθενείς. Στόχος μας είναι να συνδιαμορφώνουμε την Πολιτική Υγείας και Φαρμάκου στην Ελλάδα, μέσα από τη συνεργασία με όλους τους κοινωνικούς εταίρους – Κράτος, Πανεπιστήμια, Οργανισμούς, Φορείς και Μέσα Ενημέρωσης. Συμβάλλουμε ενεργά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της, συνεισφέροντας ταυτόχρονα στον εκσυγχρονισμό και στη διασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος Υγείας, για μια υγιή και παραγωγική κοινωνία.

 

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΥΕΛΙΞΙΑ

ΕΥΕΛΙΞΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Αποστολή μας είναι να εκπροσωπούμε τα μέλη μας και να εκφράζουμε δυναμικά τις θέσεις του κλάδου, εξασφαλίζοντας ότι η φωνή τους ακούγεται σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, να ενημερώνουμε εγκαίρως τα μέλη μας για όλες τις τάσεις και τις εξελίξεις στην πολιτική επικαιρότητα και στον χώρο της φαρμακοβιομηχανίας στην Ελλάδα και τον κόσμο. Επιπλέον, να διασφαλίζουμε τα συμφέροντα των μελών μας, προωθώντας τις θέσεις του κλάδου με στόχο την ενίσχυση του επιχειρησιακού και επενδυτικού περιβάλλοντος. Τέλος, να δημιουργούμε ευκαιρίες δικτύωσης και συνεργασίας με άλλες εταιρείες-μέλη, με κρατικούς φορείς και με ρυθμιστικές αρχές και να ενώνουμε τα μέλη μας, ώστε να παρέχουμε μια ισχυρή φωνή για λογαριασμό των Ελλήνων ασθενών.

FFF Image

40 XΡΟΝΙΑ ΣΦΕΕ

1982 – 2022: 40 χρόνια ΣΦΕΕ, 40 χρόνια συνεισφοράς και προσφοράς

στον Έλληνα ασθενή
στην κοινωνία
στην απασχόληση
στη δημόσια υγεία
στην οικονομία
στην ανάπτυξη

Τα τελευταία σαράντα (40) χρόνια, με τις πρωτοβουλίες, τις προτάσεις και τις παρεμβάσεις του στο δημόσιο διάλογο, ο ΣΦΕΕ έχει αναδειχθεί σε ισότιμο και αξιόπιστο συνομιλητή της Πολιτείας. Μέσω της διαμόρφωσης και της υποστήριξης ισχυρών και τεκμηριωμένων θέσεων, συμβάλλει καθοριστικά στην προαγωγή της Δημόσιας Υγείας, με επίκεντρο τον ασθενή. Βασική πεποίθηση του ΣΦΕΕ αποτελεί η υιοθέτηση μιας ασθενοκεντρικής πολιτικής, με σεβασμό στον άνθρωπο και προσανατολισμό στις πραγματικές ανάγκες των Ελλήνων πολιτών.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ EΝΑ ΙΣΧΥΡO ΕΘΝΙΚO ΣYΣΤΗΜΑ ΥΓΕIΑΣ

Η προαγωγή της δημόσιας υγείας, η δημιουργία ενός ασθενοκεντρικού βιώσιμου συστήματος υγείας, καθώς και η διασφάλιση της άμεσης και απρόσκοπτης πρόσβασης των ασθενών σε καθιερωμένες, αλλά και νέες καινοτόμες θεραπείες και φάρμακα, αποτελούν τις κύριες στρατηγικές προτεραιότητές μας.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για ένα ισχυρό Εθνικό Σύστημα Υγείας με επίκεντρο τον ασθενή, το οποίο διαρθρώνεται σε 7 πυλώνες:

1
Επαναπροσδιορισμός της Δημόσιας Φαρμακευτικής Δαπάνης

Σταδιακή ενίσχυση της επένδυσης στον φαρμακευτικό προϋπολογισμό, ο οποίος να ανταποκρίνεται στις υγειονομικές ανάγκες του πληθυσμού.

2
Αύξηση Αποτελεσματικότητας

Βελτίωση της λειτουργικότητας του συστήματος υγείας και αποδοτικότερη διάθεση των υπαρχόντων πόρων, με την αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων και τον έλεγχο της δαπάνης.

3
Αναθεώρηση του Μηχανισμού Επιστροφών (clawback)

Επανεξέταση του μηχανισμού υποχρεωτικών επιστροφών (clawback), ώστε να λειτουργήσει ως κίνητρο για τη μείωση των υπερβολικών δαπανών σε όλο το σύστημα, διατηρώντας παράλληλα τη βιωσιμότητα του κλάδου και του συστήματος συνολικά.

4
Ενίσχυση της Πρόσβασης σε Καινοτόμες Θεραπείες

Η Πολιτεία πρέπει να εξασφαλίσει προσιτή, δίκαιη και έγκαιρη πρόσβαση  για τις καινοτόμες θεραπείες στην ελληνική αγορά μέσω μιας αποτελεσματικής, δυναμικής και συνεχούς διαδικασίας Αξιολόγησης των Τεχνολογιών Υγείας (ΑΤΥ). Ο ΣΦΕΕ έχει προτείνει τη δημιουργία ενός Ταμείου Καινοτομίας (Innovation Fund), το οποίο θα μπορεί να χρηματοδοτήσει αυτές τις θεραπείες, παράλληλα με την αξιολόγηση τους.

5
Προώθηση Επενδύσεων

Δημιουργία ενός σταθερού και προβλέψιμου περιβάλλοντος που να επιτρέπει τον προγραμματισμό, να διευκολύνει την ανάπτυξη και να προσελκύει περισσότερες επενδύσεις τόσο στην παραγωγή όσο και στην Έρευνα και Ανάπτυξη.

6
Ενίσχυση Εποπτείας Συστήματος και Αξιοποίηση Ψηφιακών Δυνατοτήτων

Δημιουργία ξεκάθαρης δομής διακυβέρνησης για όλους τους οργανισμούς που εμπλέκονται στην αλυσίδα αξίας της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στη χώρα και αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών για την αύξηση της συνολικής απόδοσής της.

7
Προώθηση Κοινωνικής και Ηθικής Ευθύνης

Καλλιέργεια νέας νοοτροπίας σχετικά με τον ρόλο των φαρμακευτικών επιχειρήσεων στο οικοσύστημα της ελληνικής υγειονομικής περίθαλψης, απαιτεί ενεργή συμμετοχή των φαρμακευτικών επιχειρήσεων στις δραστηριότητες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), διασφαλίζοντας δεοντολογικές πρακτικές.

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε προτάσεις του ΣΦΕΕ: ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Μετάβαση στο περιεχόμενο