Χωρίς Κατηγορία

Χωρίς Κατηγορία

397/Α/09.07.2015 – Νομιμοποίηση δαπανών από νοσοκομεία ΕΣΥ & Περιορισμένη Επέκταση Συμβάσεων Προμηθευτών Νοσοκομείων για εφοδιασμό φορέων ΥΠΕ-ΠΕΔΥ

Νομοθετικό Κείμενο:  NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4332

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 76/Α/09.07.2015

Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας− Τροποποίηση του Ν. 4521/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους−μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος−μέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις.

id: 397Β

Κατεβάστε εδώ το αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο