ΑΔΕΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΟΜΕΣΙΤΩΝ

ΑΔΕΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΟΜΕΣΙΤΩΝ

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 106851/15-12-2014

Ερμηνευτική Εγκύκλιος για την εφαρμογή της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π. 50510/2014:

η σύμβαση που αναφέρεται στο άρθρο 4 της ΚΥΑ είναι δυνατό να υπογράφεται από τον Τοπικό Αντιπρόσωπο, ο οποίος τεκμαίρεται ότι ενεργεί στα πλαίσια της εξουσίας αντιπροσώπευσης του ΚΑΚ.

– Όροι συνεργασίας μεταξύ ΦΕ. Το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ Β΄ 1478/6-6-2014 (ΝΟΜΟΣ), αναφέρεται στις συμβάσεις χονδρικής πώλησης φαρμακευτικών προϊόντων που συνάπτονται μεταξύ του ΚΑΚ προς άλλη ΦΕ, που διαθέτει τη σχετική άδεια και είναι νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα. (co- marketing).

Απαιτείται έγκριση από τον ΕΟΦ. -15 ημέρες-

Αρχείο pdf(132KB)

Μετάβαση στο περιεχόμενο