ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

Στο ΦΕΚ 2137/Β’/31-12-2010 δημοσιεύθηκε η υπουργική απόφαση αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.οικ.164006/23-12-2010 σχετικά με την Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τη Κοινοτική Οδηγία 2009/129/ΕΚ και 2009/130/ΕΚ για την τροποποίηση και συμπλήρωση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ(αριθμ.ΔΥΓ3α/Γ.Π.132979//2005) σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα. Πρόκειται για τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.17511/15-4-2010 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 444/Β’/15-4-2010

Αρχείο pdf (1,9MB)

Μετάβαση στο περιεχόμενο