2. Αμοιβαία αναγνώριση αδειών κυκλοφορίας - Κεντρική Κοινοτική Διαδικασία Έγκρισης

2. Αμοιβαία αναγνώριση αδειών κυκλοφορίας - Κεντρική Κοινοτική Διαδικασία Έγκρισης

Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής τω δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 90. Συγχώνευση κατόχων άδειας κυκλοφορίας και παραγωγής φαρμάκων

Μετάβαση στο περιεχόμενο