5. Δημόσιες Προμήθειες / Συμβάσεις ΕΠΥ-ΕΚΑΠΥ

5. Δημόσιες Προμήθειες / Συμβάσεις ΕΠΥ-ΕΚΑΠΥ

Κύρωση της από 22.11.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς – Έργο ΧΙ (Παράρτημα 13) της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου, για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4564/2018 (Α’ 170), καθώς και το συνημμένο σε αυτή Παράρτημα Ι, που υπεγράφησαν μεταξύ των ανωτέρω μερών για την υλοποίηση της δωρεάς του Ιδρύματος που αφορά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός πενταετούς επιστημονικού προγράμματος για την ενίσχυση του τομέα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων στην Ελλάδα και τη διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας στις δημόσιες δομές ψυχικής υγείας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο