14. ΕΟΠΥΥ

14. ΕΟΠΥΥ

Άρθρα 1&2: Σκοπός – Αντικείμενο

Άρθρο 3: Σκοπός του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 8 ν. 4238/2014

Άρθρο 4: Εισαγωγή κριτηρίων ποιότητας για τη διαμόρ- φωση πολιτικών αποζημιώσεων και σύναψης συμβάσε- ων στις υπηρεσίες υγείας, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υλικών

Άρθρο 5: Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Αποζη- μίωσης Υπηρεσιών Υγείας, Ιατροτεχνολογικών Προϊ- όντων και Υλικών – Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 29 ν. 3918/2011

Άρθρο 6: Κλιμακωτό ποσοστό εκπτώσεων (rebate) επί των μη εκκαθαρισμένων δαπανών του Εθνικού Οργανι- σμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 100 ν. 4172/2013

Άρθρο 7: Ανάθεση σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα δη- μοσίου ή ιδιωτικού δικαίου της διενέργειας ελέγχων για τον εντοπισμό και την αποτροπή παραβατικών συμπε- ριφορών εκ μέρους των παρόχων του Εθνικού Οργανι- σμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 90 ν. 4368/2016

Άρθρο 8: Έλεγχος και εκκαθάριση των δαπανών των παρόχων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπη- ρεσιών Υγείας – Αντικατάσταση παρ. 7 άρθρου 90 ν. 4368/2016

Άρθρο 9: Αναζήτηση υπερβάλλοντος ποσού εξαμηνι- αίας δαπάνης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπη- ρεσιών Υγείας – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 100 ν. 4172/2013

Άρθρο 29: Μη εκτελεστικός Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας – Σύνθεση και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας – Τροποποίη- ση παρ. 3 και αντικατάσταση παρ. 5 και 12 άρθρου 20 ν. 3918/2011

Άρθρο 30: Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης του Εθνικού Οργανισμού Παρο- χής Υπηρεσιών Υγείας

Άρθρο 31: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διεθνών Ασφα- λιστικών Σχέσεων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας – Τροποποίηση περ. δ) παρ. 2 άρθρου 12 ν. 4238/2014

Άρθρο 32: Παράταση σύμβασης υπηρεσιών οργάνω- σης και λειτουργίας συστήματος διαχείρισης συνταγών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Άρθρο 33: Παράταση σύμβασης υπηρεσιών για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών και την επέκταση της λει- τουργικότητας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρε- σιών Υγείας

Άρθρο 34: Δαπάνες για εξόφληση υποχρεώσεων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Μετάβαση στο περιεχόμενο