11. ΕΣΥ - ΠΕΔΥ - ΔΥΠΕ

11. ΕΣΥ - ΠΕΔΥ - ΔΥΠΕ

Άρθρο 35: Ορισμοί – Τροποποίηση άρθρου 2 ν. 4486/2017

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το: Άρθρο 36: Εισαγωγή του θεσμού του Προσωπικού Ιατρού – Αντικατάσταση άρθρου 5 ν. 4238/2014

Άρθρο 37: Πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, εγγραφή σε προσωπικό ιατρό και σύστημα παραπομπών – Τροποποίηση άρθρου 19 ν. 4486/2017

Άρθρο 38: Εισαγωγή Συστήματος Κινήτρων και Αντικινήτρων για την εγγραφή του πληθυσμού σε προσωπικό ιατρό και την τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών

Άρθρο 39: Παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από ιδιώτες παρόχους – Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 1 ν. 4486/2017

Άρθρο 40: Συμβεβλημένοι με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας πάροχοι Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας – Τροποποίηση άρθρου 11 ν. 4486/2017

Μετάβαση στο περιεχόμενο