12. Ευρεσιτεχνίες - Σήματα

12. Ευρεσιτεχνίες - Σήματα

Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρα 123-126. Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Άρθρο 182. Υποχρεωτικότητα

Άρθρο 353. Τροποποιήσεις διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος – Φορολογικά κίνητρα. Σημ.: 1. Μετά το άρθρο 71 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται ο τίτλος «ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ» και τίθενται άρθρα 71Α, 71Β και 71Γ, ως εξής: Άρθρο 71Α Κίνητρα Ευρεσιτεχνίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο