Γ.1. Φάρμακα για Σοβαρές Ασθένειες – Ορφανά

Γ.1. Φάρμακα για Σοβαρές Ασθένειες – Ορφανά

Άρθρο 19: Δυνατότητα επιβολής πρόσθετης έκπτωσης σε φάρμακα υψηλού κόστους – Τροποποίηση άρθρου 87 ν. 4472/2017

Μετάβαση στο περιεχόμενο