26. Φαρμακεία

26. Φαρμακεία

Σκοπός του παρόντος νόμου είναι: α) Ο εκσυγχρονισμός και η κωδικοποίηση της νομοθεσίας, που αφορά στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους και τη λειτουργία τους, συμπεριλαμβανόμενου και του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (Π.Φ.Σ.), δεδομένου ότι το ισχύον σήμερα θεσμικό πλαίσιο θεσπίζεται στον ν. 3601/1928 (Α’ 119), όπως αυτός ισχύει ενενήντα πέντε (95) έτη μετά την ψήφισή του και β) η ρύθμιση επειγόντων ζητημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 3 Νομική μορφή Φαρμακευτικών Συλλόγων – Διοικητική και περιουσιακή αυτοτέλεια: Οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σωματειακής μορφής. Οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι έχουν δική τους περιουσία, καθώς και οικονομική, διοικητική και διαχειριστική αυτοτέλεια.

Άρθρο 64 Πόροι και έξοδα του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου Α. Πόροι του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (Π.Φ.Σ). είναι: 1.α) Ποσοστό τέσσερα τοις χιλίοις (4‰) επί της χονδρικής τιμής πώλησης των φαρμάκων με αντίστοιχη μείωση του λιανικού κέρδους των αγοραστών φαρμακοποιών που διατηρούν σε λειτουργία φαρμακείο. Το ως άνω ποσοστό δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την τιμολόγηση των φαρμάκων, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τους φαρμακοποιούς, εισπράττεται από τις υπόχρεες φαρμακευτικές επιχειρήσεις, δηλαδή τους Κατόχους Άδειας Παραγωγής, Κυκλοφορίας και Χονδρικής Πώλησης φαρμάκων, και αποδίδεται στον Π.Φ.Σ. β) Οι υπόχρεες φαρμακευτικές επιχειρήσεις της περ. α) υποβάλλουν στον Π.Φ.Σ. ηλεκτρονικώς, εντός των πρώτων δέκα (10) εργάσιμων ημερών εκάστου μηνός, αναλυτική κατάσταση των πωλήσεων των φαρμάκων που έχουν πραγματοποιήσει κατά τον προηγούμενο μήνα προς Κατόχους Άδειας Χονδρικής Πώλησης φαρμάκων και φαρμακεία, δυνάμει των οποίων προκύπτει η παρακράτηση του πόρου τέσσερα τοις χιλίοις (4‰) επί της χονδρικής τιμής πώλησης από τις υπόχρεες φαρμακευτικές επιχειρήσεις υπέρ του Π.Φ.Σ. γ) Ο πόρος αποδίδεται από τις υπόχρεες φαρμακευτικές επιχειρήσεις προς τον Π.Φ.Σ. μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη γενόμενη πώληση προς Κατόχους Άδειας Χονδρικής Πώλησης και φαρμακεία. δ) Σε περίπτωση μη απόδοσης του αναλογούντος πόρου ή εκπρόθεσμης απόδοσης αυτού από υπόχρεη φαρμακευτική επιχείρηση, επιβάλλεται στην εν λόγω επιχείρηση χρηματικό πρόστιμο από τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ευρώ, και σε περίπτωση υποτροπής από τριάντα χιλιάδες (30.000,00) ευρώ έως διακόσιες χιλιάδες (200.000,00) ευρώ, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο