Γ.6. Ιατρικά Βοηθήματα - Ιατροτεχνολογικά - Μάσκες (PPE)

Γ.6. Ιατρικά Βοηθήματα - Ιατροτεχνολογικά - Μάσκες (PPE)

Άρθρα 1&2: Σκοπός – Αντικείμενο

Άρθρο 3: Σκοπός του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 8 ν. 4238/2014

Άρθρο 4: Εισαγωγή κριτηρίων ποιότητας για τη διαμόρ- φωση πολιτικών αποζημιώσεων και σύναψης συμβάσε- ων στις υπηρεσίες υγείας, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υλικών

Άρθρο 5: Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Αποζη- μίωσης Υπηρεσιών Υγείας, Ιατροτεχνολογικών Προϊ- όντων και Υλικών – Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 29 ν. 3918/2011

Άρθρο 6: Κλιμακωτό ποσοστό εκπτώσεων (rebate) επί των μη εκκαθαρισμένων δαπανών του Εθνικού Οργανι- σμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 100 ν. 4172/2013

Άρθρο 7: Ανάθεση σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα δη- μοσίου ή ιδιωτικού δικαίου της διενέργειας ελέγχων για τον εντοπισμό και την αποτροπή παραβατικών συμπε- ριφορών εκ μέρους των παρόχων του Εθνικού Οργανι- σμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 90 ν. 4368/2016

Άρθρο 8: Έλεγχος και εκκαθάριση των δαπανών των παρόχων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπη- ρεσιών Υγείας – Αντικατάσταση παρ. 7 άρθρου 90 ν. 4368/2016

Άρθρο 9: Αναζήτηση υπερβάλλοντος ποσού εξαμηνι- αίας δαπάνης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπη- ρεσιών Υγείας – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 100 ν. 4172/2013

Μετάβαση στο περιεχόμενο