20. Παράβολα - Τέλη - Πρόστιμα

20. Παράβολα - Τέλη - Πρόστιμα

Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής τω δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 97. Καταργούμενες διατάξεις

  • καταργεί τις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 17 του π.δ. 84/2001 (Α’70)
Μετάβαση στο περιεχόμενο