30. Προστασία Καταναλωτών

30. Προστασία Καταναλωτών

Με τον υπ. αριθμ. 5019/14-02-2023 Νόμο (ΦΕΚ Α΄27) ενσωματώνεται η Οδηγία 2020/1828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 «σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/22/ΕΚ» (L 409). Με τον νόμο αυτόν, ενισχύεται η προστασία των καταναλωτών και η επικαιροποίηση του νομοθετικού πλαισίου για την προάσπιση των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών, με τον εκσυγχρονισμό του 8ου Μέρους του ν. 2251/1994 (Α΄191).Αναλυτικότερα, επιτυγχάνεται η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2020/1828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και καταργείται το άρθρο 10 του ν. 2251/1994 (Α’ 191), περί συλλογικών αγωγών. Πλέον, ο τίτλος του 8ου Μέρους του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής: «ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ – ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ».
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρ. 4ο – Το άρθρο 10α προσδιορίζει το πεδίο εφαρμογής και ορίζει ότι αντιπροσωπευτικές αγωγές μπορούν να ασκηθούν σε περίπτωση παράβασης των νομοθετημάτων που προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΙI, καθώς και στην Οδηγία 2001/83 – Κοινοτικός Κώδικας Φαρμάκων. Το άρθρο 10β περιλαμβάνει τους ορισμούς του Όγδοου Μέρους για την άσκηση αντιπροσωπευτικών αγωγών.

Άρθρ. 5ο – Προστίθεται Κεφάλαιο Β΄ στο Όγδοο Μέρος του ν. 2251/1994, αποτελούμενο από τα άρθρα 10γ και 10δ, σχετικά με τη σύσταση των ενώσεων καταναλωτών και την τήρηση του Μητρώου Ενώσεων Καταναλωτών (Μ.Ε.Κ.). Το άρθρο 10γ προβλέπει ειδικότερα την οργάνωση, τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις των ενώσεων καταναλωτών, καθώς και τους βαθμούς στους οποίους αυτές οργανώνονται.

Άρθρ. 6ο Το άρθρο 10ε προβλέπει τους φορείς που νομιμοποιούνται να ασκούν τις αντιπροσωπευτικές αγωγές.

Άρθρ. 7οσε εθνικό επίπεδο η αντιπροσωπευτική αγωγή ασκείται ενώπιων των ελληνικών δικαστηρίων, εφόσον η παράβαση του Παραρτήματος ΙΙ λάβει χώρα στην Ελλάδα.

Η διασυνοριακή αγωγή δύναται να ασκηθεί από κοινού από φορείς διαφόρων κρατών μελών σε περίπτωση που συντρέχει περίπτωση προστασίας καταναλωτών από περισσότερες χώρες.

Με το προτεινόμενο άρθρο επιλέγεται το σύστημα «opt-in», με δυνατότητα ωστόσο ενός καταναλωτή να επωφεληθεί και σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο («late opt-in»), μετά την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, χωρίς να είναι απαραίτητη η κατάθεση νέας αγωγής, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 9 της Οδηγίας 2020/1828.

Έναρξη ισχύος: Η ισχύς του Μέρους Α΄, πλην των εσωτερικών παρ. 4α, 4β, 4ια, 4ιβ και 4ιγ του άρθρου 10 του ν. 2251/1994 (Α΄ 191), καθώς και της εσωτερικής παρ. 12 του άρθρου 10 του ν. 2251/1994, όπως αυτές προστίθενται µε το άρθρο 9 του παρόντος, αρχίζει από την 26η Ιουνίου 2023 και αφορά στις αντιπροσωπευτικές αγωγές που ασκούνται από την 25η Ιουνίου 2023. Η ισχύς του άρθρου 22 αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου 2023.

Μετάβαση στο περιεχόμενο