Β.3. Rebate - έκτακτο τέλος 15% - χονδρεμπορικό κέρδος

Β.3. Rebate - έκτακτο τέλος 15% - χονδρεμπορικό κέρδος

Άρθρο 19: Δυνατότητα επιβολής πρόσθετης έκπτωσης σε φάρμακα υψηλού κόστους – Τροποποίηση άρθρου 87 ν. 4472/2017

Άρθρο 20: Τύπος υπολογισμού του ποσού επιστροφής των Κ.Α.Κ. – Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 35 ν. 3918/2011

Μετάβαση στο περιεχόμενο