Β.2. Claw-back / Δαπάνη

Β.2. Claw-back / Δαπάνη

Βλ. άρθρα:

  • Άρθρο 16: Εφαρμογή κλειστού προϋπολογισμού 2023-2024-2025 για τις ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους.
  • Άρθρο 20: Ρύθμιση οφειλών Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας Φαρμάκων ή φαρμακευτικών εταιρειών προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας – Προσθήκη παρ. 2γ και τροποποίηση παρ. 3 και 4 άρθρου 12 του ν. 4737/2020.
  • Άρθρο 21: Παρέχεται η δυνατότητα, ειδικά για το έτος 2023, συμψηφισμού του κόστους των εμβολίων γρίπης που δεν διατέθηκαν ή διατέθηκαν στην αγορά και επιστράφηκαν ελλείψει ζήτησης, με το καταλογιζόμενο στους ΚΑΚ και τις ΦΕ ποσό επιβάρυνσης μέσω του claw-back.
  • Άρθρο 22: Προμήθεια του συνόλου των φαρμάκων των νοσοκομείων του ΕΣΥ και του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου από την ΕΚΑΠΥ- Αντικατάσταση της παρ. 1, τροποποίηση της παρ. 4 και προσθήκη της παρ. 7 στο άρθρο 15ο του Ν. 5015/2023.
  • Άρθρο 23: Υπολογισμός και επιβολή αυτόματης επιστροφής (claw-back) για το σύνολο της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων του ΕΣΥ και του Παπαγεωργίου, Τροποποίηση περ. στ’ παρ. 1 του άρθρου 11 ν. 4052/2012.
  • Άρθρο 24: Παύση αναζήτησης αχρεωστήτως επιβληθέντων ποσών αυτόματης επιστροφής υπερβάλλουσας νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης, Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 90ου ν. 4812/2021.

Ισχύς από 13.4.2024 (ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ).

Μετάβαση στο περιεχόμενο