Β.2. Claw-back / Δαπάνη

Β.2. Claw-back / Δαπάνη

«Κατανομή των ορίων της ετήσιας προσαύξησης της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 4549/2018 (Α΄ 105), περί του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 126 του ν. 5034/2023 (Α΄ 69), μεταξύ της ετήσιας φαρμακευτικής δαπάνης, της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς και της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου για τα έτη 2022 και 2023, μέχρι την έκδοση των απολογιστικών στοιχείων των ανωτέρω κατηγοριών φαρμακευτικής δαπάνης».

Με τη συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση -σύμπραξης των Υπουργείων Οικονομικών και Υγείας- καθορίστηκε το ζήτημα της κατανομής του κονδυλίου του RRF στην φαρμακευτική δαπάνη.

Τρία είναι τα κανάλια στα οποία θα διανεμηθεί το ανωτέρω ποσό -των 50 εκατ. ευρώ για το 2022 και των 150 εκ. ευρώ για το έτος 2023: τα φαρμακεία κοινότητας ΕΟΠΥΥ, τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ για τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) και τέλος, τα Νοσοκομεία.

Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε όπως κατανεμηθεί η προσαύξηση των πενήντα (50) εκατ. ευρώ, ως εξής:

  • Α. ποσό δέκα (10) εκατ. ευρώ για φαρμακευτική δαπάνη (φαρμακεία κοινότητας) Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
  • Β. ποσό δέκα (10) εκατ. ευρώ για φαρμακευτική δαπάνη Φ.Υ.Κ. των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
  • Γ. ποσό τριάντα (30) εκατ. ευρώ νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.

Το ποσό των εκατό πενήντα (150) εκατ. ευρώ ορίστηκε, όπως διανεμηθεί, στα τρία κανάλια, ως εξής:

  • Α. ποσό εξήντα πέντε (65) εκατ. ευρώ για φαρμακευτική δαπάνη (φαρμακεία κοινότητας) Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
  • Β. ποσό πενήντα πέντε (55) εκατ. ευρώ για φαρμακευτική δαπάνη Φ.Υ.Κ. των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Γ. ποσό τριάντα (30) εκατ. ευρώ νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο