Α.2. Θέματα Συνταγογράφησης (INN, offlabel, ΣΗΠ, Πρωτόκολλα, Μητρώα Ασθενών)

Α.2. Θέματα Συνταγογράφησης (INN, offlabel, ΣΗΠ, Πρωτόκολλα, Μητρώα Ασθενών)

Άρθρο 11: Δυνατότητα εισαγωγής φίλτρων στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης με βάση την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος

Άρθρο 14: Ολοήμερη λειτουργία του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 267 ν. 4512/2018

Άρθρο 15: Διαχείριση αιτημάτων αποζημίωσης φαρμάκων εξωτερικού, φαρμάκων που χορηγούνται εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων και φαρμάκων πρώιμης πρόσβασης – Τροποποίηση παρ. 3, 5 και 7 άρθρου 268 ν. 4512/2018

Μετάβαση στο περιεχόμενο