13. Θεσμικά

13. Θεσμικά

«Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».

 

***

Άρθρο 5: Σύσταση Γενικής Γραμματείας στο Υπουργείο Υγείας – Μεταφορά αρμοδιοτήτων – Κατάργηση Γενικής Γραμματείας

  1. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της περ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 63/2020 (Α’ 156) μεταφέρεται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας του άρθρου 6 του ν. 4675/2020(Α’ 54).
  2. Στο Υπουργείο Υγείας συστήνεται Γενική Γραμματεία Στρατηγικού Σχεδιασμού, καθώς και αντίστοιχη θέση Γενικού Γραμματέα. Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων: (α) η Αυτοτελής Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του άρθρου 8 του π.δ. 121/2017 (Α’ 148), (β) η Διεύθυνση Φαρμάκου της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας του άρθρου 24 του π.δ. 121/2017, (γ) η Διεύθυνση Υποστήριξης και Παρακολούθησης Στρατηγικού Σχεδιασμού του άρθρου 28 του π.δ. 121/2017 και (δ) το Αυτοτελές Τμήμα Εποπτείας, Ανάπτυξης και Λειτουργίας Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) του άρθρου 30 του π.δ. 121/2017.
  3. Προβλέπεται η κατάργηση της Γενικής Γραμματείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και η αντίστοιχη θέση του Γενικού Γραμματέα.
Μετάβαση στο περιεχόμενο