Χωρίς Κατηγορία

Χωρίς Κατηγορία

1117/Β/11.06.2015 – Καθορισμός ελαχίστων ορίων συνταγογράφησης γενοσήμων

Νομοθετικό Κείμενο:  Yπουργική Aπόφαση με Aριθμ. Γ5:34043

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 1117/Β/11.06.2015

Αντικατάσταση των παραγράφων 1 και 2 και των παραρτημάτων της υπ’ αριθμ. Υ9/οικ. 53768/ΦΕΚ 1796/Β΄/2014 υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός ελάχιστων ποσοστιαίων ορίων συνταγογράφησης φαρμάκων δραστικών ουσιών οι οποίες δεν τελούν υπό καθεστώς προστασίας και καθορισμός ορίου δαπάνης συνταγογράφησης φαρμάκων», που αφορά στον καθορισμό ορίου δαπάνης συνταγογράφησης φαρμάκων

id: 392

Κατεβάστε εδώ το αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο