Χωρίς Κατηγορία

Χωρίς Κατηγορία

416/Β/19.02.2016 – Νέος Θετικός Κατάλογος

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Γ5/οικ.13547
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 416/Β/19.02.2016

“Αντικατάσταση της με αριθμό πρωτ. Γ5/οικ.12007/2016 (ΦΕΚ 333/Β/16−2−2016) και έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α΄ του Ν.3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει”

id: 439

Κατεβάστε εδώ το αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο