Σε ό,τι αφορά στην τιμολόγηση, μας αναφέρει ο ίδιος, είναι πάγια θέση του ΣΦΕΕ να ορίζεται ως χαμηλότερη τιμή – τόσο για τα εντός πατέντας (on patent), όσο και για τα εκτός πατέντας (off-patent) φαρμακευτικά προϊόντα (με μια προστασία) – ο μέσος όρος των 3 χαμηλότερων τιμών που ισχύουν στην Ε.Ε.

Το ζητούμενο, όπως λέει είναι ένα: Η δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου τιμολόγησης & αποζημίωσης που θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών στα φάρμακα, θα προασπίσει τη Δημόσια Υγεία και θα επιτρέψει ένα προβλέψιμο επιχειρηματικό περιβάλλον που θα οδηγήσει στην ενίσχυση της Εθνικής Οικονομίας.

“Και για να το πετύχουμε θα πρέπει να φύγουμε από μέτρα που περιορίζονται στην περικοπή δαπανών και να εστιάσουμε σε μέτρα που ευνοούν την ανάπτυξη, σημειώνει ο κ. Π. Αποστολίδης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΦΕΕ προτείνει συγκεκριμένα βήματα σχετικά:

  1. Απλοποίηση του συστήματος τιμολόγησης & αποζημίωσης, καθώς το παρόν σύστημα τιμολόγησης έχει εξαντλήσει τα περιθώριά του, είναι επιτακτική ανάγκη η δημιουργία ενός νέου μοντέρνου συστήματος τιμολόγησης, το οποίο θα προκύψει με διαβούλευση και δεν θα επηρεάζει τις τιμές άλλων χωρών. Όσον αφορά στην αποζημίωση η πρότασή μας είναι να αποσυνδεθεί η τιμολόγηση από την αποζημίωση με στόχο τη διαμόρφωση ενός απλούστερου συστήματος τιμολόγησης που δεν θα επηρεάζει τις τιμές άλλων χωρών (IRP) και ταυτόχρονα ενός συστήματος αποζημίωσης, το οποίο θα εστιάζει στην ασφαλιστική τιμή ως μέτρο εξοικονόμησης της δαπάνης (dual pricing)
  2. Εδραίωση της αξιολόγησης της φαρμακευτικής καινοτομίας (HTA) εντός του έτους σε συνεργασία με συμβούλους και την πολιτεία
  3. Προβλέψεις για τα επερχόμενα νέα φάρμακα για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών των ασθενών με κάθε απαραίτητη θεραπεία (HORIZON SCANNING) με σκοπό τον προσδιορισμό και τη προτεραιοποίηση των επικείμενων νέων τεχνολογιών / ενδείξεων στην Ελλάδα, ώστε να εκτιμηθεί η οικονομική επιβάρυνση από την εισαγωγή τους στο σύστημα υγείας σε συνάρτηση με τα κλινικά αποτελέσματα και τη βελτίωση στην ποιότητα ζωής για τους ασθενείς
  4. Επένδυση σε προγράμματα πρόληψης, αγωγής και προαγωγής της υγείας προκειμένου να μειωθεί το φορτίο νοσηρότητας στο μέλλον (π.χ. παχυσαρκία, δυσλιπιδαιμία, υπέρταση κ.α.) και να περιοριστεί η αλόγιστη χρήση των πόρων του συστήματος υγείας, συμπεριλαμβανομένου και της φαρμακευτικής αγωγής
  5. Κίνητρα διείσδυσης γενοσήμων σε όλους τους φορείς (ασθενείς, ιατρούς, φαρμακοποιούς)
  6. Ανάπτυξη Κλινικής Έρευνας, καθώς εξασφαλίζει ταχεία πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπείες, άρα σε καλύτερη υγειονομική περίθαλψη, ενώ παράλληλα ενισχύει την Εθνική Οικονομία με την εισροή σημαντικών κεφαλαίων από το εξωτερικό, εισάγει ερευνητική τεχνογνωσία, προσφέρει νέες θέσεις εργασίας, διαρκή εκπαίδευση & αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σε εξειδικευμένους τομείς
  7. Ενίσχυση εξωστρέφειας – Παραγωγικότητας και διασύνδεση έρευνας με τη παραγωγή [Βελτίωση ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα, Ανάπτυξη νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, Απορρόφηση μεγάλου ποσοστού προσωπικού υψηλού επιστημονικού επιπέδου και μείωση του φαινομένου brain drain/personal Grexits (πάνω από 130,000 απόφοιτοι έχουν εγκαταλείψει την χώρα)