Σχετικά με τον ΣΦΕΕ

Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) αντιπροσωπεύει έναν από τους πιο καινοτόμους, παραγωγικούς και εξωστρεφείς κλάδους της εθνικής οικονομίας. Εκπροσωπεί περισσότερο από το 95% της αγοράς φαρμάκου που δραστηριοποιείται στη χώρα μας. Οι 59 εταιρείες μέλη του -17 ελληνικές και 42 διεθνείς- επενδύουν διαρκώς στη δημιουργία αποτελεσματικών φαρμάκων και θεραπειών, για να διασφαλίσουν το δικαίωμα όλων στην υγεία και μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Ο ΣΦΕΕ ιδρύθηκε το 1982 και εργάζεται για την προώθηση θέσεων που προάγουν το κοινό συμφέρον των ασθενών, των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και των εργαζομένων σε αυτές. Από το 1983 είναι μέλος της EFPIA (Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων & Συνδέσμων), η οποία αποτελεί τη φωνή της φαρμακοβιομηχανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον Οκτώβριο του 2021, ο ΣΦΕΕ έγινε μέλος της IFPMA (Διεθνούς Ομοσπονδίας Βιομηχανίας Φαρμάκου & Συνδέσμων), του φορέα εκπροσώπησης φαρμακευτικών επιχειρήσεων και συνδέσμων με ερευνητική δραστηριότητα σε όλο τον κόσμο.

Το όραμά μας

Η δημιουργία ενός σύγχρονου και βιώσιμου συστήματος υγειονομικής περίθαλψης στην Ελλάδα, το οποίο: θα παρέχει στους ασθενείς ισότιμη, έγκαιρη και απρόσκοπτη πρόσβαση στις καλύτερες και ασφαλέστερες θεραπείες και φάρμακα, θα στηρίζει την καινοτομία, ενισχύοντας παράλληλα την έρευνα και την ανάπτυξη νέων καινοτόμων θεραπειών και φαρμάκων, θα μαθαίνει τους πολίτες μέσω της σωστής και εμπεριστατωμένης πληροφόρησης να λαμβάνουν τις κατάλληλες αποφάσεις για την υγεία τους και θα διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια του δικτύου διανομής φαρμάκων.

Στόχος μας είναι να συμβάλουμε ενεργά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της, συνεισφέροντας ταυτόχρονα στον εκσυγχρονισμό και στη διασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος Υγείας, για μια υγιή και παραγωγική κοινωνία.

Οι αξίες μας

Οι αξίες μας είναι μια δήλωση των βασικών μας πεποιθήσεων και των πρωτοβουλιών που συμβάλλουν αποφασιστικά στην προαγωγή της δημόσιας υγείας και την πρόσβαση των ασθενών σε νέα φάρμακα και καινοτόμες θεραπείες:

  • Ηγετική Συμπεριφορά
  • Συνεργασία
  • Διαφάνεια
  • Ακεραιότητα
  • Ευελιξία
  • Αποδοτικότητα

Έχουμε προσδιορίσει έξι αξίες, οι οποίες αντανακλούν τον τρόπο που δουλεύουμε για την κατάκτηση ενός υψηλού επιπέδου δημόσιας υγείας και κατ’ επέκταση τη διαμόρφωση συνθηκών κοινωνικής και οικονομικής προόδου.

Οι προτάσεις μας για ένα ισχυρό Εθνικό Σύστημα Υγείας με επίκεντρο τον ασθενή

Σε μία χρονική στιγμή κομβικής σημασίας, όχι μόνο για τον κλάδο του φαρμάκου, αλλά για την ίδια τη χώρα, ο ΣΦΕΕ συνέταξε ένα πλέγμα ρεαλιστικών και ολοκληρωμένων προτάσεων που συναρθρώνονται σε 7 πυλώνες δράσεων:

Πυλώνας 1. Επαναπροσδιορισμός της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης. Καθορισμός ενός φαρμακευτικού προϋπολογισμού, ο οποίος θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του πληθυσμού, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες και άμεσες μελλοντικές ανάγκες, καθώς και τα διαθέσιμα προϊόντα.

Πυλώνας 2. Αύξηση αποτελεσματικότητας. Εισαγωγή ενός νέου τρόπου λειτουργίας για τη συνταγογράφηση φαρμάκων ώστε να εξορθολογίζεται η κατανάλωση τόσο για τα φάρμακα λιανικής, όσο και για τα νοσοκομειακά φάρμακα.

Πυλώνας 3. Αναθεώρηση του μηχανισμού επιστροφών (clawback), ώστε να λειτουργήσει ως κίνητρο για τη μείωση των υπερβολικών δαπανών σε όλο το σύστημα, διατηρώντας παράλληλα τη βιωσιμότητα της βιομηχανίας.

Πυλώνας 4. Ενίσχυση της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες. Εξασφάλιση προσιτής, δίκαιης και έγκαιρης πρόσβασης για τις καινοτόμες θεραπείες στην ελληνική αγορά μέσω μιας αποτελεσματικής, δυναμικής και συνεχούς διαδικασίας αξιολόγησης των τεχνολογιών υγείας (ATY).

Πυλώνας 5. Προώθηση επενδύσεων. Δημιουργία περιβάλλοντος που επιτρέπει τον προγραμματισμό, διευκολύνει την ανάπτυξη και προσελκύει επενδύσεις με στόχο την επίτευξη συνολικής οικονομικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Πυλώνας 6. Ενίσχυση εποπτείας συστήματος και αξιοποίηση ψηφιακών δυνατοτήτων. Δημιουργία ξεκάθαρης δομής διακυβέρνησης για όλους τους οργανισμούς που εμπλέκονται στην αλυσίδα αξίας της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στη χώρα και αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών για την αύξηση της συνολικής απόδοσής της.

Πυλώνας 7. Προώθηση κοινωνικής και ηθικής Ευθύνης. Καλλιέργεια αλλαγής νοοτροπίας σχετικά με τον ρόλο των φαρμακευτικών εταιρειών στο περιβάλλον της ελληνικής υγειονομικής περίθαλψης. Οι φαρμακευτικές εταιρείες πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες ΕΚΕ και να διασφαλίζουν δεοντολογικές πρακτικές.

Καταχώρηση Προτάσεις ΣΦΕΕ

Παρουσίαση Προτάσεις ΣΦΕΕ