CARD_SFEE

Σχετικά με τον ΣΦΕΕ

Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος ΣΦΕΕ αποτελεί έναν από τους πιο καινοτόμους, παραγωγικούς και εξωστρεφείς κλάδους της εθνικής οικονομίας. Εκπροσωπεί περισσότερο από το 95% της αγοράς φαρμάκου που δραστηριοποιείται στη χώρα μας. Οι 62 εταιρείες μέλη του – 20 ελληνικές και 42 πολυεθνικές- επενδύουν διαρκώς στη δημιουργία αποτελεσματικών φαρμάκων και θεραπειών, για να διασφαλίσουν το δικαίωμα όλων στην υγεία και μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Ο ΣΦΕΕ ιδρύθηκε το 1982 και επί 36 χρόνια εργάζεται για την προώθηση θέσεων που προάγουν το κοινό συμφέρον των ασθενών, των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και των εργαζομένων σε αυτές. Ο ΣΦΕΕ από το 1983 είναι μέλος της EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), η οποία αποτελεί τη φωνή της φαρμακοβιομηχανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η EFPIA εκπροσωπεί 34 Συνδέσμους Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. και 1.900 εταιρείες που επικεντρώνονται στην έρευνα, την ανάπτυξη, την παραγωγή νέων φαρμάκων με στόχο τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας της ζωής στον κόσμο.

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην ελληνική κοινωνία ο ΣΦΕΕ προωθεί θέσεις που υπηρετούν και προάγουν το κοινό συμφέρον των πολιτών, της Πολιτείας και των φαρμακευτικών επιχειρήσεων. Το όραμα και η αποστολή του ΣΦΕΕ συμπυκνώνεται στη διαμόρφωση και την υποστήριξη ισχυρών και τεκμηριωμένων θέσεων που συμβάλλουν αποφασιστικά στην προαγωγή της δημόσιας υγείας και την πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμα και γενόσημα φάρμακα. Η τήρηση των νέων αυστηρών κανόνων Δεοντολογίας είναι θεμελιώδης αρχή όλων των επιχειρήσεων μελών του ΣΦΕΕ.

Είναι κεντρικός ο ρόλος και αδιαμφισβήτητη η συμβολή των φαρμακευτικών επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο και φυσικά στην Ελλάδα σε ότι αφορά την κατάκτηση ενός υψηλού επιπέδου δημόσιας υγείας και κατ’ επέκταση τη διαμόρφωση συνθηκών κοινωνικής και οικονομικής προόδου.

Οι φαρμακευτικές εταιρείες διεθνώς αντιπροσωπεύουν έναν από τους πιο δυναμικούς, αλλά και πιο ευαίσθητους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας. Τα νέα φάρμακα και οι επαναστατικές θεραπείες ανακαλύπτονται από τις φαρμακευτικές εταιρείες στα εργαστήριά τους σε ολόκληρο τον κόσμο.

Εργαζόμαστε συστηματικά έτσι ώστε να συνεχιστεί και να επεκταθεί η φαρμακευτική επανάσταση της εποχής μας και να ενισχύσουμε το οπλοστάσιο του ανθρώπου απέναντι στους ασθενείς.

Το όραμά μας

Όλες οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες του ΣΦΕΕ εκπορεύονται από το ισχυρό και σύγχρονο όραμα του Συνδέσμου. Ένα ισχυρό και σύγχρονο όραμα το οποίο επικεντρώνεται στη μεγιστοποίηση του οφέλους για τον Πολίτη από την επιστημονική πρόοδο στην έρευνα και ανάπτυξη νέων φαρμάκων.
Υποστηρίζουμε το όραμα ενός σύγχρονου και βιώσιμου συστήματος υγειονομικής περίθαλψης στην Ελλάδα, το οποίο: θα παρέχει στους ασθενείς ισότιμη και έγκαιρη πρόσβαση στις καλύτερες και ασφαλέστερες θεραπείες και φάρμακα, θα στηρίζει την καινοτομία, ενισχύοντας παράλληλα την έρευνα και την ανάπτυξη νέων καινοτόμων θεραπειών και φαρμάκων, θα μαθαίνει τους πολίτες μέσω της σωστής και εμπεριστατωμένης πληροφόρησης να λαμβάνουν τις κατάλληλες αποφάσεις για την υγεία τους και θα διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια του δικτύου διανομής φαρμάκων.

Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε στη χάραξη πολιτικής για τη διατήρηση της οικονομικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας της χώρας μας, συνεισφέροντας στην εξισορρόπηση των προϋπολογισμών υγειονομικής περίθαλψης και βοηθώντας στη διατήρηση μιας υγιούς και παραγωγικής κοινωνίας. Υιοθετούμε την πιο αποτελεσματική προσέγγιση ώστε να μπορούμε να παραδώσουμε στην κοινωνία τα καινοτόμα φάρμακα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των σημερινών και των μελλοντικών απειλών για την υγεία.

Οι αξίες μας

Οι αξίες μας είναι μια δήλωση των βασικών μας πεποιθήσεων και των πρωτοβουλιών που συμβάλλουν αποφασιστικά στην προαγωγή της δημόσιας υγείας και την πρόσβαση των ασθενών σε νέα φάρμακα και καινοτόμες θεραπείες. Έχουμε προσδιορίσει εννέα αξίες, οι οποίες αποκρυσταλλώνουν το ποιοι είμαστε, ποιοι ήμασταν ανέκαθεν και τι προσδοκούμε. Αντανακλούν τον κεντρικό ρόλο των φαρμακευτικών εταιρειών στην Ελλάδα σε ότι αφορά την κατάκτηση ενός υψηλού επιπέδου δημόσιας υγείας και κατ’ επέκταση τη διαμόρφωση συνθηκών κοινωνικής και οικονομικής προόδου.

Για να επιτύχουμε την αποστολή μας, τηρούμε τις εξής αξίες:

  • Πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες και νέα φάρμακα
  • Εργαζόμαστε συστηματικά για την προβολή των θέσεων και την υιοθέτηση των προϋποθέσεων που εξασφαλίζουν προστασία του δικαιώματος του ανθρώπου στην πρόσβαση σε όλα τα καινοτόμα και γενόσημα φάρμακα, και τις θεραπείες.

Επένδυση στην Υγεία

Πιστεύουμε ότι το κόστος των φαρμάκων αποτελεί επένδυση στην υγεία των πολιτών και όχι δαπάνη. Η επένδυση στην υγεία αντικατοπτρίζει για την κοινωνία και το Κράτος οικονομικό όφελος πολλαπλάσιο από το κόστος των νέων φαρμάκων και θεραπειών, και μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων για την εκπαίδευση, την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, την έρευνα και την ανάπτυξη, αλλά και να μειώσει την επιβάρυνση που συνιστά για την οικονομία η κακή υγεία.

Έρευνα και Καινοτομία

Γνωρίζουμε ότι η έρευνα αποτελεί το «οξυγόνο» όχι μόνο για μία φαρμακευτική εταιρεία αλλά και για την ίδια τη χώρα. Διότι πέρα από τα βασικά ερευνητικά αποτελέσματα που είναι νέα προϊόντα και τεχνολογίες, η έρευνα δημιουργεί καινοτομία και υπεραξίες, προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και συμβάλλει στη γενικότερη ανάπτυξη.

Επάρκεια

Υποστηρίζουμε πρωτοβουλίες για την ολόπλευρη στήριξη και ενίσχυση του δικτύου διανομής καθώς και τη διασφάλιση της επάρκειας φαρμάκων στην ελληνική αγορά.

Καλή οικονομική διαχείριση

Πιστεύουμε ότι η μοναδική αποτελεσματική και ασφαλής επιλογή για τη συγκράτηση των δαπανών υγείας είναι η μηχανοργάνωση και ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός του συστήματος υγείας.

Αειφόρο επιχειρηματικό περιβάλλον

Προωθούμε τη δημιουργία εθνικής στρατηγικής για έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή και εξαγωγές στον τομέα των φαρμάκων.

Ειλικρίνεια και Διαφάνεια

Προσπαθούμε να λειτουργούμε ανοικτά και με διαφάνεια σε κάθε τι που κάνουμε και υιοθετούμε τις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας χωρίς εξαιρέσεις.

Ηγετική θέση

Ως βιομηχανία – ηγέτης που είμαστε, οφείλουμε να δώσουμε το παράδειγμα μίας άλλης νοοτροπίας, προσαρμοσμένης στην εποχή μας, για να οδηγηθεί η χώρα μας σε τροχιά αξιοπιστίας και ανάπτυξης.

Κοινωνική προσφορά

Πιστεύουμε ότι οι εταιρείες μέλη μας είναι αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας και η προοπτική τους άρρηκτα συνδεδεμένη με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται. Η «συμμαχία» της κοινωνίας των πολιτών με την επιχειρηματικότητα είναι αναγκαία συνθήκη για μια βιώσιμη, σταθερή και χωρίς αποκλεισμούς αναπτυξιακή πορεία.

Οι δεσμεύσεις μας

  • Να επιταχύνουμε την πρόσβαση κάθε πολίτη σε νέα φάρμακα και καινοτόμες θεραπείες
  • Να διασφαλίσουμε την επάρκεια φαρμάκων στην αγορά
  • Να θέσουμε τα πρότυπα όσον αφορά την ποιότητα, την ασφάλεια και την αξία των φαρμάκων
  • Να διαμορφώσουμε ένα ασφαλές πλαίσιο για την παροχή ακριβούς, αξιόπιστης και αντικειμενικής πληροφόρησης σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα και τις νέες εξελίξεις της έρευνας και της τεχνολογίας
  • Να διατηρήσουμε και να αξιοποιήσουμε το παραγωγικό και επιστημονικό/ερευνητικό δυναμικό του κλάδου
  • Να λειτουργούμε με διαφάνεια, ειλικρίνεια και με βάση τα υψηλότερα επίπεδα δεοντολογίας και ακεραιότητας