Χωρίς Κατηγορία

Χωρίς Κατηγορία

04/ΥΟΔΔ/11.01.2016 – ΔΣ του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.)

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Α2β/Γ.Π.: 97940

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 04/ΥΟΔΔ/11.01.2016

«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.48922/6−6−2014 απόφασης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 326/ΥΟΔΔ/ 06−06−2014, Α.Δ.Α.: ΒΜ0ΕΘ−Ν9Κ) με περιεχόμενο τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει»

id: 431

Κατεβάστε εδώ το αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο