Χωρίς Κατηγορία

Χωρίς Κατηγορία

06/ΥΟΔΔ/11.01.2016 – Δ.Σ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.:659

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ  06/ΥΟΔΔ/11.01.2016

«Τροποποίηση της αριθμ.ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.88620/10−10−2014 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 630/ΥΟΔΔ/13−10−2014, Α.Δ.Α: ΩΔΣ5Θ−04Γ) με περιεχόμενο τον ορισμό μελών στο Διοικητικό  Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ.»

id: 432

Κατεβάστε εδώ το αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο