Χωρίς Κατηγορία

Χωρίς Κατηγορία

1021/Β/03.06.2015 – Τροποποίηση επιτροπής διαπραγμάτευσης & τροποποίηση ελέγχου συνταγογράφησης έργου – Πλαφόν στις εργαστηριακές εξετάσεις

Νομοθετικό Κείμενο:  Yπουργική Aπόφαση με Aριθμ. Γ3γ/29479 & Yπουργική Aπόφαση Αριθμ. Γ3γ/28034

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 1021/Β/03.06.2015

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 90168/30−9−2013 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ Β΄ 2543/10−10−2013) «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)».

Τροποποίηση της με αριθ. Υ9/οικ.70521/18−8−14 (ΦΕΚ 2243/Β/2014) Υπουργικής Απόφασης «Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων» όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ. 113385/31−12−2014 (ΦΕΚ 35/Β/14−01−2015) Υπουργική Απόφαση

id: 387

Κατεβάστε εδώ το αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο