Χωρίς Κατηγορία

Χωρίς Κατηγορία

978/Β/28.05.2015 – Κατευθυντηρίες Γραμμές της Ε.Ε. σχετικά με τις «Αρχές και τους Κανόνες Καλής Παραγωγής για τα Φάρμακα και τα δοκιμαζόμενα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης

Νομοθετικό Κείμενο:  Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. απόφ. Ο−121/3η/27−4−2015

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 978/Β/28.05.2015

«Τροποποίηση της αριθμ. 0−833/1876−10−2008 απόφασης ΔΣ/ΕΟΦ (ΦΕΚ 135Β΄/24−1−2009) περί καθορισμού των Κατευθυντηρίων Γραμμών της Ε.Ε. σχετικά με τις «Αρχές και τους Κανόνες Καλής Παραγωγής για τα Φάρμακα και τα δοκιμαζόμενα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει»

id: 386

Κατεβάστε εδώ το αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο