Χωρίς Κατηγορία

Χωρίς Κατηγορία

2678/Β/11.12.2015 – Διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ1958

Νομοθετικό Κείμενο: Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. Γ5 (α)/οικ. 69976/8−9−2015

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 2678/Β/11.12.2015

«Στην με αριθμό πρωτοκόλλου Γ5(α)/οικ.69976/ 8−9−2015 απόφαση του Υπουργού Υγείας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1958/Β/11−9−2015, στην παράγραφο 7, του άρθρου 13 διορθώνεται το εσφαλμένο: «30 ημερών για τις φαρμακαποθήκες και συνεταιρισμούς και 45 ημερών για τα φαρμακεία», στο ορθό: «20 ημερών για τις φαρμακαποθήκες και συνεταιρισμούς και 45 ημερών για τα φαρμακεία»

id: 424

Κατεβάστε εδώ το αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο