Νέα

Νέα

30.01.2020 – Ανασυγκρότηση Φαρμακευτικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής

30-01-2020 – Απόφαση του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

“Τροποποίηση (14η) της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.80694/28.08.2013 Απόφασης, με θέμα «Ανασυγκρότηση Φαρμακευτικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής», όπως ισχύει”

Μετάβαση στο περιεχόμενο