Διαφάνεια – Κώδικας Δεοντολογίας

Διαφάνεια – Κώδικας Δεοντολογίας

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ αποτελεί ένα ζωντανό και δυναμικό πλαίσιο κανόνων που αφορούν στην προώθηση φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης, με γνώμονα την επαγγελματική ευθύνη, την ηθική και τη διαφάνεια. Τέθηκε σε εφαρμογή για πρώτη φορά το Μάρτιο του 2002.

 

Απευθύνεται σε όλες τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις και στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα των Επαγγελματιών Υγείας. Στην ουσία του, αποτελεί ένα όργανο αυτορρύθμισης των φαρμακευτικών επιχειρήσεων μελών του ΣΦΕΕ, αλλά ακόμα και αυτών που δεν είναι μέλη του, εφόσον το επιθυμούν.

 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και είναι εναρμονισμένος τόσο με τον Κώδικα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Συνδέσμων (EFPIA), όσο και με τον Κώδικα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.

 

Η πρόσφατη αναθεώρηση του Κώδικα έγινε μετά από συλλογική προσπάθεια και συμμετοχή όλων των εταιρειών μελών του ΣΦΕΕ, αφού αναγνωρίστηκε η ανάγκη να διευκρινιστούν ορισμένες παράμετροι ή να αλλάξουν / αυστηροποιηθούν κάποιες άλλες, όπως επίσης να θεσπιστούν νέοι αυστηρότεροι κανόνες και πρακτικές. Με τον τρόπο αυτό, η φαρμακοβιομηχανία δίνει ένα μήνυμα για περισσότερη διαφάνεια, προσαρμοσμένο στην εποχή μας, στην Ελλάδας της κρίσης.

 

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ, οι εταιρείες-μέλη μπορούν να υποβάλλουν τις καταγγελίες τους για κάθε παράβαση ταχυδρομικώς, προσωπικά είτε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Οι καταγγελίες μπορεί να είναι είτε επώνυμες είτε ανώνυμες. Τις καταγγελίες θα παραλαμβάνει η νομική υπηρεσία του ΣΦΕΕ, η οποία και θα διασφαλίζει την ανωνυμία της καταγγελίας.

 

 


  • Κώδικας Δεοντολογίας ΣΦΕΕ για την προώθηση των συνταγογραφουμένων φαρμάκων & τη Δημοσιοποίηση παροχών από φαρμακευτικές εταιρείες προς επαγγελματίες υγείας και επιστημονικούς υγειονομικούς φορείς

Ιατρική Ενημέρωση

Συνέδρια

Κοινή Διακήρυξη CPME & EFPIA

Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας των Ιατρικών Επισκεπτών

Κώδικας Δεοντολογίας Διαφήμισης των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ της ΕΦΕΧ

Ο ΣΦΕΕ πιστεύει ότι οι σχέσεις μεταξύ των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και των επαγγελματιών υγείας έχουν βαθιά και θετική επίδραση στην ποιότητα της θεραπείας των ασθενών και στην αξία της μελλοντικής έρευνας. Ταυτόχρονα, όμως υπάρχει ανάγκη για αυξημένη διαφάνεια και ακεραιότητα γύρω από αυτές τις σχέσεις διεθνώς.

 

Προς αυτό το σκοπό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δημοσίευσε τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την προώθηση & χρηστή διοίκηση στον κλάδο του φαρμάκου (Πρωτοβουλία του Επιτρόπου Tajani), τις οποίες υιοθέτησαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς από το χώρο της Υγείας το 2013.

 

Κατ’εφαρμογή των οδηγιών αυτών η EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Companies and Associations), μέλος της οποίας είναι ο ΣΦΕΕ από το 1982, υιοθέτησε τον Κώδικα Δημοσιοποίησης (“Disclosure Code”), ο οποίος υποχρεωτικά ενσωματώθηκε σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και στην Ελλάδα.

 

Αντίστοιχα, σε διεθνές επίπεδο, στις ΗΠΑ εφαρμόζεται ήδη το Sunshine Act, που έχει επίσης ως στόχο την πλήρη διαφάνεια.

Τι είναι ο Κώδικας Δημοσιοποίησης;

Ο ΣΦΕΕ ως μέλος της EFPIA και κατ’ επιταγή των ανωτέρω πρωτοβουλιών που έλαβαν χώρα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, υιοθέτησε τον Κώδικα Δημοσιοποίησης, ο οποίος ορίζει ότι όλες οι εταιρίες-μέλη του ΣΦΕΕ πρέπει να δημοσιοποιούν τις λεπτομέρειες συνεργασίας (όνομα ΕΥ/ΕΥΦ, είδος και αξία συνεργασίας – π.χ. συμμετοχή σε συνέδρια, ανταμοιβές για συμβουλευτικές & άλλες υπηρεσίες κλπ). Αυτές οι πληροφορίες θα δημοσιοποιούνται σε μια ειδική πλατφόρμα στην ιστοσελίδα του ΣΦΕΕ, που θα συγκεντρώνει στοιχεία από όλες τις εταιρίες-μέλη και θα είναι δημόσια προσβάσιμη.

Γιατί δημιουργήθηκε ο Κώδικας Δημοσιοποίησης;

Είναι γεγονός ότι μια υγιής και διαφανής σχέση συνεργασίας μεταξύ των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και των επαγγελματιών υγείας λειτουργεί προς το συμφέρον των ασθενών, δεδομένου ότι το ιατρικό επάγγελμα μπορεί να προσφέρει πολύτιμες εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση των ασθενειών αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Με την υποστήριξη διαφόρων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων των επαγγελματικών υγείας και των φορέων τους, οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις συμβάλλουν στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και εξέλιξή τους, για να προσφέρουν στους ασθενείς καλύτερες και περισσότερες θεραπευτικές επιλογές.

 

Ο Κώδικας Δημοσιοποίησης δημιουργήθηκε για να οριοθετήσει και να εξασφαλίσει το πλαίσιο συνεργασίας των φαρμακευτικών επιχειρήσεων με τους επαγγελματίες υγείας και αποτελεί ένα βήμα προς την ενίσχυση της διαφάνειας και την οικοδόμηση αυξημένης εμπιστοσύνης μεταξύ της φαρμακευτικής βιομηχανίας, της ιατρικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ποιοι δεσμεύονται από τον Κώδικα Δημοσιοποίησης;

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΦΕΕ υιοθέτησε επίσημα τον Κώδικα Δημοσιοποίησης με την υποχρέωση οι εταιρίες-μέλη του ΣΦΕΕ να τον εφαρμόσουν από το 2016, οπότε και θα δημοσιοποιήσουν τις λεπτομέρειες συνεργασίας τους με τους Επαγγελματίες Υγείας και τους Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς ξεκινώντας από το προηγούμενο έτος, το 2015.

Που μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες;

Η ιστοσελίδα του ΣΦΕΕ www.sfee.gr σχετικά με τον Κώδικα Δεοντολογίας, είναι ένα καλό σημείο για να ξεκινήσετε. Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με όλες τις πρωτοβουλίες του ΣΦΕΕ που βοηθούν τον κλάδο των φαρμακευτικών επιχειρήσεων να είναι πιο ανοιχτός στο κοινό, συμπεριλαμβανομένου του Κώδικα Δημοσιοποίησης.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω ενημερωτικό υλικό. Συμπληρωματικά, θα δημιουργηθεί ένα εξειδικευμένο website στο οποίο το κοινό θα έχει πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία που θα δημοσιοποιούνται βάση του Κώδικα.

Ο ΣΦΕΕ υποστηρίζει την ενημέρωση και εκπαίδευση των Επαγγελματιών Υγείας, συμπεριλαμβανομένων των χορηγιών και/ή συμμετοχών σε εκδηλώσεις, συνέδρια και άλλου τύπου συναντήσεις, με την προϋπόθεση ότι αυτά οργανώνονται και υλοποιούνται με τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας και διαφάνειας.

 

Σκοπός της πλατφόρμας είναι η αξιολόγηση των συνεδρίων τύπου Α  (εσωτερικού) βάσει των αρχών που ορίζονται από τον ισχύοντα Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ για την ορθή διεξαγωγή επιστημονικών εκδηλώσεων (βλ. άρθρα 21 και 22).

 

Η προ-αξιολόγηση των στοιχείων της κάθε εκδήλωσης/συνεδρίου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως απόφαση σχετικά με την ποιότητα ή το περιεχόμενο του επιστημονικού προγράμματος και/ή των ομιλητών.

 

Η απόφαση για τη συμμετοχή / υποστήριξη των εκδηλώσεων είναι ξεχωριστή απόφαση της κάθε Φαρμακευτικής Επιχείρησης. Οι Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις που αποτελούν μέλη του ΣΦΕΕ θα πρέπει να είναι προσεκτικές όσον αφορά τους κανόνες και τις διατάξεις που ισχύουν όταν αποφασίζουν να υποστηρίξουν ή  συμμετέχουν σε μια εκδήλωση.

 

Δείτε περισσότερα στο https://scientific.events.sfee.gr

Σύμφωνα με την  Ελληνική νομοθεσία και τον Κώδικα του ΣΦΕΕ (άρθρο 16) οι φαρμακευτικές εταιρείες μπορούν να προβαίνουν σε δωρεές προς οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας ( με έδρα την Ελλάδα) για να υποστηρίξουν το ερευνητικό και εκπαιδευτικό τους έργο,  αλλά κυρίως να βελτιωθούν οι παρεχόμενες, από τους φορείς, υπηρεσίες προς τους ασθενείς.

Για την ενίσχυση της διαφάνειας όλες οι δωρεές των εταιρειών μελών του ΣΦΕΕ ( μητρικών ή θυγατρικών) προς τους ανωτέρω φορείς θα αναρτώνται, με ευθύνη κάθε εταιρείας μέλους, στην παρούσα ιστοσελίδα στο πρώτο δίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους και θα αφορούν ενέργειες που ολοκληρώθηκαν την προηγούμενη χρονιά (Κώδικας ΣΦΕΕ άρθρο 16).

 

Δείτε περισσότερα στο  www.donations.sfee.gr

Η ιστοσελίδα αυτή αναφέρεται στο ηλεκτρονικό Μητρώο Μη Παρεμβατικών Μελετών (ΜΜΠΜ)  και είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ).  Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ (Κώδικας) όπως αυτός τροποποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση στις 8/3/2013 και είναι σε ισχύ από 8/3/2013.

 

Ο Κώδικας στοχεύει στην εναρμονισμένη πρακτική των δραστηριοτήτων της φαρμακοβιομηχανίας στα πλαίσια της διαφάνειας, της ηθικής και της δεοντολογίας.

 

Το Μητρώο περιλαμβάνει όλες τις εγγεγραμμένες ΜMΠΜ (ΕΜΑ annex March 2011), οι οποίες διεξάγονται από τις φαρμακευτικές εταιρίες – μέλη του ΣΦΕΕ και εντάσσουν ασθενείς από 1/1/2013.
Στις μελέτες αυτές, το φαρμακευτικό προϊόν συνταγογραφείται σύμφωνα με τη συνήθη κλινική πρακτική και την άδεια κυκλοφορίας του. 
Επιπρόσθετα, το Μητρώο περιλαμβάνει και μία δεύτερη κατηγορία μελετών, η διεξαγωγή των οποίων δεν περιλαμβάνει φαρμακευτικό προϊόν (επιδημιολογικές μελέτες παρατήρησης νόσου).

 

Αναλυτικότερα στο Μητρώο αναγράφονται και δημοσιοποιούνται:

 

  • γεωγραφική κατανομή των ερευνητικών κέντρων της μελέτης
  • ο προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων
  • ερευνητική αποζημίωση ανά ολοκληρωμένη συμπλήρωση εντύπου καταγραφής ασθενούς
  • το χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής της, καθώς και
  • τα αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωσή της

Η πρόσβαση είναι ελεύθερη.

 

Δείτε περισσότερα στο www.dilon.sfee.gr