Οικονομία

Οικονομία

Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις βρίσκονται στην εμπροσθοφυλακή της οικονομίας της γνώσης. Ο κλάδος του φαρμάκου έχει αναδειχτεί ως ένας από τους πλέον δυναμικούς κλάδους του εγχώριου επιχειρείν, ακόμη και σε συνθήκες κρίσης, εισφέροντας άμεσα και έμμεσα κατά περίπου 4% στο ΑΕΠ και αποτελώντας παράλληλα βασικό πυλώνα για την στροφή της χώρας προς το δρόμο της ανάπτυξης και την επανεκκίνηση της οικονομίας. Η επιχειρηματική διάσταση του κλάδου σε συνδυασμό με την αδιαμφισβήτητη κοινωνική προσφορά, αποτελεί εχέγγυο για μια κοινωνία ευημερίας και για μια χώρα με ανοδικό ΑΕΠ και ικανοποιητικό βαθμό απασχόλησης.

 

Η συμβολή του φαρμακευτικού κλάδου στην Οικονομία

 

Ο κλάδος φαρμάκου διατηρεί σημαντική συμβολή στην ελληνική οικονομία, εξασφαλίζοντας σημαντική υπεραξία για τη χώρα, το επιχειρείν και την απασχόληση. Θέτει παράλληλα τις βάσεις για μια νέα οικονομία της γνώσης που πρέπει να χαρακτηρίζει τη χώρα μας την επόμενη δεκαετία προκειμένου να παραμείνει στον χάρτη των ανεπτυγμένων χωρών.

Με βάσει τα επίσημα στοιχεία και τις αναλύσεις του ΙΟΒΕ, η συνολική επίδραση του φαρμακευτικού κλάδου στο ΑΕΠ της χώρας ανέρχεται στα 7,55 δις. ευρώ ή σε ποσοστό που ξεπερνά το 4% .

Η αξία του κλάδου για την οικονομία και το ΑΕΠ μέσα και από την αυξανόμενη εξωστρέφειά του, όπως αποδεικνύεται από επίσημα στατιστικά στοιχεία αλλά και από μια σειρά μελετών με πιο πρόσφατη αυτή του ΙΟΒΕ με τίτλο: Μελέτη στρατηγικής για τον κλάδο της Φαρμακοβιομηχανίας βεβαιώνουν πως η φαρμακοβιομηχανία μπορεί μέσα από συγκεκριμένες δράσεις να αυξήσει την ταχύτητα εξόδου της χώρας από την ύφεση.

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ η άμεση επίδραση στο ΑΕΠ διαμορφώνεται 1,52 δις ευρώ ευρώ, ενώ στα 2,18 δις. ευρώ υπολογίζεται  η έμμεση επίδραση και στα 3,8 δις. ευρώ η προκαλούμενη επίδραση.

Πιο συγκεκριμένα, ο κλάδος του φαρμάκου διαθέτει υψηλές πολλαπλασιαστικές επιδράσεις καθώς κάθε 1  ευρώ προστιθέμενης αξίας στην παραγωγή και διάθεση φαρμακευτικών προϊόντων οδηγεί σε:

 

  • 2,6 ευρώ προστιθέμενης αξίας μέσω των έμμεσων επιδράσεων και
  • 5,3 ευρώ προστιθέμενης αξίας αν συμπεριληφθούν και οι προκαλούμενες επιδράσεις

Σε όρους ΑΕΠ  οι παραπάνω πολλαπλασιαστές ισούνται με 2,4 και 5 αντίστοιχα.

Επιπρόσθετα, σε έκθεσή της που δημοσιεύτηκε το 2013,  η εταιρεία συμβούλων McKinsey έχει χαρακτηρίσει την φαρμακευτική βιομηχανίας ως «ένα από τα 6 “rising stars” που μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση του ΑΕΠ».

 

Το «φάρμακο» για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

 

Από το σύνολο των εταιρειών μελών του ΣΦΕΕ σχεδόν όλες οι εταιρείες με εγχώρια παραγωγή δραστηριοποιούνται και ως εισαγωγείς φαρμάκων. Τα εργοστάσια παραγωγής των εταιρειών μελών μας ανέρχονται 21 σε όλη την Ελλάδα και ο όγκος παραγωγής αγγίζει περίπου το 1 δις ευρώ σε ετήσια βάση. Το 53,7 % των μελών μας έχουν μόνο εμπορική δραστηριότητα, ενώ 46,3% έχουν εμπορική και παραγωγική δραστηριότητα. Το 22% των εταιρειών παράγουν μέχρι και το 30% της εγχώριας παραγωγής φαρμάκων, ενώ μια στις δέκα εταιρείες καλύπτει πάνω από το 40% της εγχώριας παραγωγής.

 

400 εκατ. ευρώ έσοδα από φόρους, από τα οποία τα μισά περίπου αφορούν άμεση επίδραση

 

Ο φαρμακευτικός κλάδος έχει συμβάλλει έμπρακτα στην έξοδο της χώρας από την κρίση και στον εξορθολογισμό της ελληνικής οικονομίας καθώς την περίοδο 2009-2013 έχει επιτευχθεί μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης της τάξης του 55% , μια μοναδική επίδοση μεταξύ όλων των κλάδων της ελληνικής οικονομίας. Αξίζει να σημειωθεί εδώ πως ενώ η φαρμακευτική δαπάνη το 2009 αποτελούσε το 2.8% του ΑΕΠ το 2013 ανήλθε στο 1.3% του ήδη μειωμένου κατά περίπου 16% ΑΕΠ. Ενώ το φάρμακο αποτελεί μόλις το 20% του συνολικού κόστους για την Υγεία, έχει υποστεί τις μεγαλύτερες πιέσεις σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα κέντρα κόστους.

 

Επιπλέον, από το «κούρεμα» των ομολόγων, οι εταιρείες του κλάδου μας υπέστησαν ζημία 1 δις. ευρώ ενώ παράλληλα οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις αποδίδουν κάθε χρόνο επιπλέον ποσά στο Ελληνικό Κράτος μέσω του «claw back», του γνωστού αυτόματου μηχανισμού επιστροφής, σύμφωνα με τον οποίο οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις επιστρέφουν στο κράτος στην περίπτωση υπέρβασης της δαπάνης, το αντίστοιχο ποσό της υπέρβασης, ένα σοβαρό αντικίνητρο της Πολιτείας για την υλοποίηση δομικών μεταρρυθμίσεων.

 

Οι προοπτικές του κλάδου του φαρμάκου είναι εξίσου σημαντικές καθώς μέχρι το 2021, η Φαρμακοβιομηχανία μπορεί να εισφέρει επιπλέον 2 δις. ευρώ στην Ελληνική Οικονομία και να δημιουργήσει 25.000 νέες θέσεις εργασίας (Πηγή: σχέδιο Ελλάδα 2021: Το νέο Αναπτυξιακό Πρότυπο).