Χωρίς Κατηγορία

Χωρίς Κατηγορία

ΦΕΚ 146/Υ.Ο.Δ.Δ./19.03.2015 – Διορισμός Προέδρου Επιτροπής Προμηθειών Υγείας

Νομοθετικό Κείμενο:  Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. 1Α1β/Γ.Π. οικ. 19003

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 146/Υ.Ο.Δ.Δ./19.03.2015

«Τροποποίηση της αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.76625/12−8−2013 (Φ.Ε.Κ. 403/ΥΟΔΔ/2013) υπουργικής απόφασης με περιεχόμενο τη συγκρότηση Εννεαμελούς Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει»

id: 375

Κατεβάστε εδώ το αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο