Χωρίς Κατηγορία

Χωρίς Κατηγορία

ΦΕΚ 270/Α/24.12.2014 – Πολυνομοσχέδιο Άνοιας και λοιπές ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Υγείας

Νομοθετικό Κείμενο:  Νόμος Υπ’ Αριθμ. 4316
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 270/Α/24.12.2014

Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα άρθρα:

  • Άρθρο 4. Λειτουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων φαρμακείων
  • Άρθρο 43. Επιτροπή ενστάσεων ΥΠΕΔΥΦΚΑ
  • Άρθρο 45. Επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς σε περίπτωση επανειλημμένης υπέρβασης του ορίου συνταγογράφησης
  • Άρθρο 46. Επιβολή κυρώσεων σε φαρμακοποιούς σε περίπτωση μη χορήγησης φθηνότερου φαρμάκου
  • Άρθρο 47. Κάλυψη φαρμάκων εκτός ενδείξεων
  • Άρθρο 51. Επέκταση πεδίου καθορισμού ανταποδοτικών τελών
  • Άρθρο 66 (7α&β). Υποχρέωση Δημοσιοποίησης
  • Άρθρο 70. Έγκριση Κύριας Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης
  • Άρθρο 71. Παραμονή σε υπηρεσία ιατρών ως το 67ο έτος ηλικίας

id: 365

Κατεβάστε εδώ το αρχείο

(Μετάφραση των άρθρων 47 και 66)

Μετάβαση στο περιεχόμενο