Κλινικές Μελέτες

Οι κλινικές μελέτες εκτός από σημαντικό μοχλό για την επιστημονική πρόοδο και την αύξηση της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες, αποτελούν μία «μεγάλη επένδυση» για τη χώρα  που μπορεί να προσελκύει κεφάλαια, να εισάγει ερευνητική τεχνογνωσία, να ενισχύει την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση δημιουργώντας καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, απασχολώντας εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό υψηλής εκπαίδευσης, χωρίς καμία επιβάρυνση για την Ελληνική Πολιτεία.

 

Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως με κάθε νέα κλινική μελέτη «εισάγονται» στην Ελλάδα πάνω από 250.000 ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη τους κατάλληλους δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές, μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι για κάθε νέα έρευνα προκαλείται υπερδιπλάσια αύξηση του ΑΕΠ (ΙΟΒΕ[1]). Επιπλέον, θα πρέπει να προσμετρήσουμε το όφελος από τις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται, την τεχνογνωσία που μένει στα νοσοκομεία και πρωτίστως τις δυνατότητες πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες χωρίς κόστος.

 

Με δεδομένη την αλματώδη αύξηση του αριθμού των κλινικών μελετών διεθνώς και την επικέντρωση των επενδύσεων στο πεδίο της ιατροφαρμακευτικής έρευνας, οι προτάσεις μας είναι:

 

  • Συντονισμένη Συνεργασία όλων των φορέων με κεντρικό σχέδιο δράσης από το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΦ για την άρση των εμποδίων, με στόχο τον τριπλασιασμό των κλινικών μελετών την επόμενη τριετία, από € 80 εκατ. σε πάνω από € 250 εκατ. Στην Ευρώπη επενδύονται άνω των € 30 δις ετησίως και η Ελλάδα πρέπει να διεκδικήσει το μερίδιο που της αναλογεί.
  • Υλοποίηση των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων, ώστε να αρθεί η γραφειοκρατία και να αναδιοργανωθούν τα νοσοκομεία όπου μπορούν να γίνουν αυτές οι κλινικές μελέτες, δημιουργώντας τις βασικές υποδομές αλλά και τα κίνητρα που θα καταστήσουν ην Ελλάδα ανταγωνιστική και θα την εντάξουν στο καθεστώς της «προτιμώμενης χώρας».
  • Ανάδειξη της Ελλάδας σε προορισμό επιλογής, για τη διεξαγωγή κλινικών μελετών με απαραίτητες προϋποθέσεις να:
  • τηρούνται αυστηρά τα χρονοδιαγράμματα που προβλέπονται από την Κοινοτική  και Εθνική νομοθεσία στις διαδικασίες έγκρισης σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο μέσα σε ένα ενιαίο πλαίσιο έγκρισης και διεξαγωγής,
  • υπάρξουν φορολογικά και επενδυτικά κίνητρα για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας των ελληνικών με τις ξένες εταιρίες, πχ α) αφαίρεση επένδυσης από clawback και β) θέσπιση υπερεκπτώσεων, όπως σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες[2],
  • υποστηριχθεί το ερευνητικό δυναμικό της χώρας,
  • στηριχθούν και ενισχυθούν ενέργειες εξωστρέφειας και επιχειρηματικής ανάπτυξης,
  • αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη διασύνδεση της έρευνας και ανάπτυξης.

 

[1] ΙΟΒΕ 2012, Φορολογική μεταχείριση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων.

[2] Deloitte 2015 Global Survey of R&D Tax Incentives