Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

KYA Β1, Β2/77448 – Παράταση υποβολής αιτημάτων συμψηφισμού για την περίοδο 01.01.2021-31.07.2021

 

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
KYA Β1, Β2/77448 Τροποποίηση ΚΥΑ Β1 Β2_77448 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Β1, Β2/46142/
23.07.2021 κοινής υπουργικής απόφασης με
θέμα: «Διαδικασία, όροι και προϋποθέσεις συμ-
ψηφισμού αυτόματης επιστροφής φαρμακευτι-
κής δαπάνης με ποσοστά επί των δαπανών έρευ-
νας και ανάπτυξης και των δαπανών επενδυτικών
σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή
γραμμών παραγωγής. Καθορισμός ανώτατου
ποσού για τις δαπάνες περιόδου 01.01.2021-
31.07.2021» (Β’ 3271).

Αναζήτηση ανά θέμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο