Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

2018/1192/22.08.2018 – Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) σχετικά με την ενεργοποίηση της ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
C(2018) 4495 2018/1192 Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/1192 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2018 σχετικά με την ενεργοποίηση της ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα

Αναζήτηση ανά θέμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο